'

Warunki gwarancji maszyn El-term Kraków - Wytłaczarki, butelczarki, grzałki, automatyka, napęd i sterowanie El-term

logo
Przejdź do treści
WARUNKI GWARANCJI MASZYN I URZĄDZEŃ

1. PPHU El-term Piotr Łukasiewicz udziela niniejszym Kupującym gwarancji prawidłowego działania zakupionych urządzeń.
2. Gwarancja na zakupione urządzenia obowiązywać będzie w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia faktury Kupującemu.
3. Reklamacje jakościowe dotyczące wad jawnych powinny zostać zgłoszone PPHU El-term Piotr Łukasiewicz najpóźniej w terminie 7
dni kalendarzowych od odbioru maszyn/urządzeń, wady ukryte w terminie 7 dni od chwili ich wykrycia pod rygorem utraty uprawnień z
rękojmi.
4. Wszelkie reklamacje powinny zostać zgłoszone na KARCIE ZGŁOSZENIA AWARII MASZYNY/URZĄDZENIA załącznik H
niniejszej DTR-ki
5. PPHU El-term Piotr Łukasiewicz nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie transportu i rozładunku
maszyn/urządzeń
6. Gwarancja obowiązuje tylko wobec pierwszego kupującego.
7. Dla skuteczności dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć do PPHU El-term Piotr
Łukasiewicz KARTĘ ZGŁOSZENIA AWARII MASZYNY/URZĄDZENIA
8. PPHU El-term Piotr Łukasiewicz nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
maszyn/urządzeń.
9. Termin na rozpoznanie roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wynosi 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji PPHU El-term
Piotr Łukasiewicz
10. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną PPHU El-term Piotr Łukasiewicz może według swojego uznania albo wymienić
towar na nowy, wolny od wad lub dokonać naprawy towaru lub zaproponować stosowne odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w
wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
11. Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń sprzętu spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z niniejszą instrukcją DTR
korzystania z urządzenia, co dotyczy również ich zamontowania, instalacji i konserwacji.
- uszkodzenia urządzeń spowodowane ich użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, w szczególności przez nie stosowaniem się do
instrukcji obsługi.
- uszkodzeń urządzeń spowodowanych korzystaniem z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
- uszkodzeń urządzeń powstałych w następstwie dokonania jego naprawy przez osoby nieupoważnione.
- przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieupoważnione
12. PPHU El-term Piotr Łukasiewicz ma prawo zażądać dostarczenia wadliwie działającej części na koszt Kupującego
13. Kupujący oświadcza, że nie będzie rościł pretensji i zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do PPHU El-term Piotr Łukasiewicz z
tytułu przestoju urządzeń dostarczonych przez PPHU El-term Piotr Łukasiewicz niezależnie od przyczyn, które taki przestój
spowodowały.
14. Koszty dowozu urządzenia do PPHU El-term Piotr Łukasiewicz obciążają Kupującego.
15. W sprawach dotyczących odpowiedzialności PPHU El-term Piotr Łukasiewicz za wady sprzedawanych urządzeń stosuje się
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszego
paragrafu
Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez produkt
PPHU El-term Piotr Łukasiewicz nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez wyrób po jego odebraniu
przez zamawiającego
Montaż i uruchomienie
- W odniesieniu do prac związanych z montażem i uruchomieniem obowiązują warunki i stawki PPHU El-term Piotr Łukasiewicz
dotyczące delegowania pracowników serwisowych i innych lub postanowienia odrębnych umów pomiędzy PPHU El-term Piotr
Łukasiewicz a Kupującym.
- w przypadku nieuzasadnionego wezwania PPHU El-term Piotr Łukasiewicz obciąży Kupującego wszystkimi kosztami z tym
związanymi
Szkolenia w zakresie obsługi:
PPHU El-term Piotr Łukasiewicz zobowiązuje się do przeszkolenia wskazanych przez Kupującego osób w zakresie obsługi
urządzenia/maszyny z uwzględnieniem działania poszczególnych podzespołów i układów sterowniczych, działania poszczególnych
przycisków, przełączników, obsługi oprogramowania. Omówienie i wskazanie miejsc smarowania, regulacji związanych z eksploatacją
urządzeń.
Szkolenia obejmują wiedzę techniczną dotyczącą niniejszego urządzenia – nie obejmują szeroko pojętej wiedzy na temat wytłaczania i
przerobu wszelkich tworzyw sztucznych, ich rodzai itp.
PPHU El-term Piotr Łukasiewicz   Zapraszamy do współpracy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego