Godziny pracy

Pon. - pt.: 8:00 - 18:00

Zadzwoń

+48 607 561 644

Napisz

el-term@el-term.pl

INFORMACJE O OBOWIĄZKACH STRON

Warunki gwarancji maszyn i urządzeń

1. PPHU El-term Piotr Łukasiewicz udziela niniejszym Kupującym gwarancji prawidłowego działania zakupionych urządzeń.

2. Gwarancja na zakupione urządzenia obowiązywać będzie w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia faktury Kupującemu.

3. Reklamacje jakościowe dotyczące wad jawnych powinny zostać zgłoszone PPHU El-term Piotr Łukasiewicz najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od odbioru maszyn/urządzeń, wady ukryte w terminie 7 dni od chwili ich wykrycia pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.

4. Wszelkie reklamacje powinny zostać zgłoszone na KARCIE ZGŁOSZENIA AWARII MASZYNY/URZĄDZENIA załącznik H niniejszej DTR-ki

5. PPHU El-term Piotr Łukasiewicz nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie transportu i rozładunku maszyn/urządzeń

6. Gwarancja obowiązuje tylko wobec pierwszego kupującego.

7. Dla skuteczności dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć do PPHU El-term Piotr Łukasiewicz KARTĘ ZGŁOSZENIA AWARII MASZYNY/URZĄDZENIA

8. PPHU El-term Piotr Łukasiewicz nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem maszyn/urządzeń.

9. Termin na rozpoznanie roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wynosi 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji PPHU El-term Piotr Łukasiewicz

10. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną PPHU El-term Piotr Łukasiewicz może według swojego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub dokonać naprawy towaru lub zaproponować stosowne odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.

11. Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń sprzętu spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z niniejszą instrukcją DTR korzystania z urządzenia, co dotyczy również ich zamontowania, instalacji i konserwacji.
- uszkodzenia urządzeń spowodowane ich użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, w szczególności przez nie stosowaniem się do instrukcji obsługi.
- uszkodzeń urządzeń spowodowanych korzystaniem z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
- uszkodzeń urządzeń powstałych w następstwie dokonania jego naprawy przez osoby nieupoważnione.
- przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieupoważnione

12. PPHU El-term Piotr Łukasiewicz ma prawo zażądać dostarczenia wadliwie działającej części na koszt Kupującego

13. Kupujący oświadcza, że nie będzie rościł pretensji i zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do PPHU El-term Piotr Łukasiewicz z tytułu przestoju urządzeń dostarczonych przez PPHU El-term Piotr Łukasiewicz niezależnie od przyczyn, które taki przestój spowodowały.

14. Koszty dowozu urządzenia do PPHU El-term Piotr Łukasiewicz obciążają Kupującego.

15. W sprawach dotyczących odpowiedzialności PPHU El-term Piotr Łukasiewicz za wady sprzedawanych urządzeń stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu

Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez produkt
PPHU El-term Piotr Łukasiewicz nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez wyrób po jego odebraniu przez zamawiającego

Montaż i uruchomienie
- W odniesieniu do prac związanych z montażem i uruchomieniem obowiązują warunki i stawki PPHU El-term Piotr Łukasiewicz dotyczące delegowania pracowników serwisowych i innych lub postanowienia odrębnych umów pomiędzy PPHU El-term Piotr Łukasiewicz a Kupującym.
- w przypadku nieuzasadnionego wezwania PPHU El-term Piotr Łukasiewicz obciąży Kupującego wszystkimi kosztami z tym związanymi

Szkolenia w zakresie obsługi:
PPHU El-term Piotr Łukasiewicz zobowiązuje się do przeszkolenia wskazanych przez Kupującego osób w zakresie obsługi urządzenia/maszyny z uwzględnieniem działania poszczególnych podzespołów i układów sterowniczych, działania poszczególnych przycisków, przełączników, obsługi oprogramowania. Omówienie i wskazanie miejsc smarowania, regulacji związanych z eksploatacją urządzeń.
Szkolenia obejmują wiedzę techniczną dotyczącą niniejszego urządzenia – nie obejmują szeroko pojętej wiedzy na temat wytłaczania i przerobu wszelkich tworzyw sztucznych, ich rodzai itp.